ukupjs logo vsp

Prevodník kategórií evidencie publikačnej činnosti 

Vyhláška 397/2020  

Prevodník kategórií >>>

Kategórie EPC podľa Vyhlášky 397/2020 (od r. 2022)

V – Vedecký výstup publikačnej činnosti

V1 – vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník
V2 – vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia
V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia


O – Odborný výstup publikačnej činnosti

O1 – odborný výstup publikačnej činnosti ako celok – knižná publikácia, prehľadová práca, komentovaný výklad, antológia, katalóg umeleckých diel, kartografické dielo, slovník, encyklopédia, zborník
O2 – odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka - kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia, recenzia, heslo
O3 – odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia, recenzia


P – Pedagogický výstup publikačnej činnosti

P1 – pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka
P2 – pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta – kapitola


U – Umelecký výstup publikačnej činnosti

U1 – umelecký výstup publikačnej činnosti ako celok – knižná publikácia, antológia, katalóg umeleckých diel, partitúra hudobného diela (notový materiál), dramatické dielo, architektonická štúdia, beletria, zbierka poviedok, zbierka poézie, zborník
U2 - umelecký výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka – kapitola, príspevok
U3 - umelecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – článok


D – Dokument práv duševného vlastníctva

D1 – dokument práv duševného vlastníctva – patentová prihláška, patent, prihláška úžitkového vzoru, úžitkový vzor, dizajn, topografia polovodičových výrobkov, označenie pôvodu výrobku, zemepisné označenie výrobkov, šľachtiteľské osvedčenie


I – Iný výstup publikačnej činnosti

I1 – iný výstup publikačnej činnosti ako celok – publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D
I2 – iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka – časti, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D
I3 – iný výstup publikačnej činnosti z časopisu – články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D

  Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope UNIBOOK si môžete kúpiť aj odbornú literatúru vybraných slovenských a českých vydavateľov.

Rozhodnutie rektora č. 4/2022 na realizáciu inštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom...

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ  na emailovú adresu redakcna-rada@upjs.sk. 2. Redakčná rada potvrdí príjem rukopisu elektronicky a zabezpečí pre monografiu...

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak DOI identifikuje digitálne objekty na internete.

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov. 

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiťbez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie, tlač, preklad a iné využitie jeho práce.

navratka

E-shop Unibookqr unibook