ukupjs logo vsp

  • Smernica č. 2/2021  o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčastí - platná od 1.1.2022 - NOVÉ!
  • Smernica č. 3/2021  o elektronickom publikovaní dokumentov na UPJŠ v Košiciach a jej súčastí - platná od 1.1.2022 - NOVÉ!
  • Cenový výmer č. 6/2021 - Stanovenie kalkulačného listu pre tvorbu cien za publikovanie elektronických dokumentov. - Nové!
  • Smernica č. 1/2014  na zabezpečenie obehu účtovných dokladov na Univerzite
    Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
  • Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2014  na zabezpečenie obehu účtovných dokladov na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
  • Dodatok č. 11. k Príkazu rektora č. 3/2008  na zavedenie dizajn manuálu jednotného vizuálneho štýlu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v súvislosti s používaním loga  Vydavateľstva ŠafárikPress