ukupjs logo vsp

 

Tlačivá, potrebné pre vydanie elektronickej publikácie:

 1. Návrhový list na vydanie elektronickej publikácie – vytlačené, podpísané nadriadeným (dekanom, riaditeľom, alebo rektorom) a autorom, alebo vedúcim autorského kolektívu.
 2. Žiadosť o elektronické publikovanie dokumentu – vytlačené, podpísané nadriadeným (dekanom, riaditeľom, alebo rektorom) a autorom, alebo vedúcim autorského kolektívu
 3. Recenzné posudky – vytlačené, podpísané recenzentom
 4. Vyjadrenie vedeckého redaktora - povinné pri monografiách, vytlačené a podpísané vedeckým redaktorom
 5. Písomné stanovisko autora k recenzným posudkom – vytlačené, podpísané autorom, alebo vedúcim autorského kolektívu
 6. Anotácia v slovenskom a anglickom jazyku – emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 7. Rukopis publikácie v .doc alebo .pdf – emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 8. Licenčná zmluva  - prosíme poslať najskôr emailom na kontrolu na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 9. Žiadosť o ISBN - emailom

Všetky tlačivá je potrebné v uvedenej forme doručiť do Vydavateľstva ŠafárikPress Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach.

Zodpovedná:
Mgr. Andrea Dohovičová
Referát elektronického publikovania
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
Tel.: +42155 234 1626
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


***

 

NÁVRHOVÝ LIST NA VYDANIE ELEKTRONICKEJ PUBLIKÁCIE 

Stiahnite si tlačivo >>> 

 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu

↑ nahor

 

***

ŽIADOSŤ O ELEKTRONICKÉ PUBLIKOVANIE DOKUMENTU 

Stiahnite si tlačivo >>> 

V tomto dokumente si môžete vybrať typ licencie:

- licenčná zmluva alebo 
- licencia Creative Commons

 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu
 • publikáciu zverejňujeme na stránkach www.unibook.upjs.sk a v katalógoch Univerzitnej knižnice OPAC  https://aleph.upjs.sk/   a VuFind: https://aleph.upjs.sk/vufind/

↑ nahor

 

***

RECENZNÉ POSUDKY – originály podpísané recenzentmi.

 • pre elektronický vysokoškolský učebný textvysokoškolskú učebnicu najmenej dvoch recenzentov (pričom by malo ísť spravidla o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a najmenej jeden z recenzentov by mal byť z i nej fakulty/pracoviska)
 • pre elektronickú vedeckú monografiu najmenej dvoch recenzentov (pričom by malo ísť  spravidla o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a najmenej jeden z recenzentov by mal byť z inej fakulty/pracoviska) a vedeckého redaktora, ktorý posúdi publikáciu hlavne z hľadiska celkovej koncepcie diela a súčasnej vedeckej úrovne, pričom sa oboznámi aj s recenznými posudkami a stanoviskom autora k nim
 • pre elektronické zborníky zaradené v kategórii „A“ EPC najmenej dvoch recenzentov na zrecenzovanie príspevkov zborníka alebo zborníka ako celku (pričom by malo ísť spravidla  o odborníkov z príslušného odboru alebo praxe a najmenej jeden z recenzentov by mal byť  z inej fakulty/pracoviska)
 • pre ostatné dokumenty a publikácie - recenzné posudky sa vyžadujú v súlade s vyhláškou 456/2012-R MŠVVaŠ SR pojednávajúcou o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti platnou pre vykazovacie obdobie a v súlade s metodickým pokynom CREPČ pre vykazovacie obdobie

↑ nahor

 

***

PÍSOMNÉ STANOVISKO AUTORA K RECENZNÝM POSUDKOM

 • vyjadrenie autorov ku pripomienkam recenzentov  a ich zapracovaniu v publikácii
 • podpísané autorom.

↑ nahor

 

***

ANOTÁCIA V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU

 • stručný obsah publikácie, max 10 – 15 viet
 • je potrebná pre zverejnenie publikácie, k jej popisu v katalógu, Unibooku

↑ nahor

 

***

PLNÝ TEXT PUBLIKÁCIE (RUKOPIS)– je potrebné poslať vo formáte .doc, .pdf, po zapracovaní pripomienok recenzentov.

 • text musí byť po korektúrach. Knižnica túto službu neposkytuje.

↑ nahor

 

***

LICENČNÁ ZMLUVA  - tlačivo na stiahnutie nájdete na tomto odkaze:

https://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/edicna-cinost/16543/

 • vyberte si typ zmluvy

Autorom môže prislúchať autorská odmena. O nároku na autorskú odmenu rozhoduje vedenie fakulty alebo univerzitného pracoviska.

 • autorom (autormi) doplnenú zmluvu je potrebné doručiť v el. podobe (e-mailom) Je potrebná formálna  a faktická kontrola. Po ukončení kontrolného procesu dostane autor emailom odsúhlasený exemplár licenčnej zmluvy s pokynom na vytlačenie a podpis.
 • autorom (autormi) podpísané zmluvy – je potrebné v tlačenej podobe doručiť Vydavateľstva ŠafárikPress UK

↑ nahor

 

***

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ISBN– vypísať a poslať na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • stačí v elektronickej podobe
 • ISBN sa prideľuje po odovzdaní všetkých povinných tlačív vrátane licenčnej zmluvy podpísanej autorom(autormi)
 • Formulár žiadosti stiahnete z tohtop odkazu 

↑ nahor

 

Všetky podmienky a pravidlá elektronického publikovania vychádzajú zo Smernice č.8/2018 o elektronickom publikovaní dokumentov na UPJŠ v Košiciach.

Smernica č. 8/2018 o elektronickom publikovaní na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach