ukupjs logo vsp

Vyhláška 456/2012  Vyhláška 397/2020
Kategória   Nová kategória
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

V1 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

P1 - pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok - učebnica pre vysoké školy

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané
v zahraničných vydavateľstvách

P2 - pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta - kapitola

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok z podujatia,
karentovanosť bude vyznačená príznakom

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných  časopisoch

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok
O3 - ak nie je recenzovaný

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok (registrované v
databázach bude vyjadrené príznakom v zázname)
O3 - ak nie je recenzovaný (ak také v DB sú)

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť edotvanej knihy alebo zborníka
- kapitola, príspevok

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - abstrakt, abstrakt z podujatia

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch
AEM Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - abstrakt (registrované v
databázach bude vyjadrené príznakom v zázname)
O3 - ak nie je recenzovaný (ak také v DB sú)

AEN Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka
- príspevok z podujatia (pozvaný bude vyjadrené príznakom v zázname)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

V3 - podľa typu zdrojového dokumentu

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka
- príspevok z podujatia
V3 - podľa typu zdrojového dokumentu

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných
konferencií

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka
- abstrakt z podujatia (pozvaný bude vyjadrené príznakom v zázname)
V3 - podľa typu zdrojového dokumentu O2, O3 ak nie sú recenzované

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFK Postery zo zahraničných konferencií

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka
-poster z podujatia
V3 - podľa typu zdrojového dokumentu O2, O3 ak nie sú recenzované

AFL Postery z domácich konferencií
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

I1 iný výstup publikačnej činnosti ako celok,                                                 
I2 iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka,           
I3 iný výstup publikačnej činnosti z časopisu

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy

D1 - dokument práv dušeného vlastníctva

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách

O1 - odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BBA Kapitoly v odborných monografiách vydaných v
zahraničných vydavateľstvách

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách
BCB Učebnice pre základné a stredné školy

P1 - pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

BCI Skriptá a učebné texty
BCK Kapitoly v učebnicciach a v učebných textoch

P2 - pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta - kapitola

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch
a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka  - heslo

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch
a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

O3 - odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok, článok z podujatia, recenzia (karentované bude vyjadrené príznakom v zázname)

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných
časopisoch

O3 - odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok, recenzia

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDM Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

O3 - odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok, recenzia
(registrované v databázach bude vyjadrené príznakom v zázname)

BDN Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných
zborníkoch

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka - príspevok, príspevok z podujatia, recenzia

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka - abstrakt, abstrakt z podujatia O3 - podľa typu zdrojového dokumentu

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí
BGG Normy Nie je predmetom EPČ
DAI Dizertačné a habilitačné práce Sú evidované v CRZP a v katalógu AK
EAI Prehľadové práce knižné

O1 - odborný výstup publikačnej činnosti ako celok - prehľadová práca

EAJ Odborné preklady publikácií

Kategória bude zvolená podľa typu a obsahu dokumentu a preklad bude vyjadrený rolou ako FAI

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka  alebo
O3 - odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem, odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka - kapitola, príspevok alebo
O3 - odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy slovníky, zborníky, atlasy)

Bude vyjadrené autorskou rolou ako EAJ

GAI Správy (priebežné správy o rešených úlohách a práce súviciace s hodnotením určitej etapy programu alebo
projektu..)
Nie je predmetom EPČ
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

I3 - iný výstup publikačnej činnosti z časopisu  - články                             
I1 a I2 - podľa typu a obsah dokumentu / typu zdrojového dokumentu

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

I3 - iný výstup publikačnej činnosti z časopisu  - články                              
I1 a I2 - podľa typu a obsah dokumentu / typu zdrojového dokumentu

 

  Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope UNIBOOK si môžete kúpiť aj odbornú literatúru vybraných slovenských a českých vydavateľov.

Rozhodnutie rektora č. 4/2022 na realizáciu inštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom...

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ  na emailovú adresu redakcna-rada@upjs.sk. 2. Redakčná rada potvrdí príjem rukopisu elektronicky a zabezpečí pre monografiu...

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak DOI identifikuje digitálne objekty na internete.

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov. 

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiťbez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie, tlač, preklad a iné využitie jeho práce.