logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne:

1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ  na emailovú adresu redakcna-rada-clenoviaupjs.sk.

2. Redakčná rada potvrdí príjem rukopisu elektronicky a zabezpečí pre monografiu vedeckého redaktora a posúdenie nezávislými recenzentami rukopisu. Autor musí deklarovať prostriedky (napr. grant, rozpočtové zdroje, sponzor a pod.) na recenzný proces aj samotné vydanie monografie tlačou alebo elektronicky.

3. Recenzný proces môže trvať niekoľko mesiacov. Po jeho ukončení bude autor vyzvaný na prípravu rukopisu do tlače, alebo na vyjadrenie sa k pripomienkam recenzentov a zaslanie opravenej verzie rukopisu, prípadne obdrží rozhodnutie Redakčnej rady UPJŠ o nepublikovaní monografie. Osnova recenzého posudku pre monografie

4. Po prijatí na publikovanie, autor/i komunikujú ďalej s Vydavateľstvom ŠafárikPress, ktoré zabezpečí technicky vydanie monografie podľa nasledujúceho postupu: 

5. Podľa požiadaviek redakčnej rady je k Žiadosti o vydanie monografie potrebné doložiť Protokol o kontrole originality, to znamená, že autor musí svoju monografiu  overiť prostredníctvom antiplagiátorského systému.

Návod na využívanie antiplagiátorského systému Turnitin pre učiteľov

Vedecká monografia - elektronická

Vedecká monografia - tlačená

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ na...

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 265/2022 Z. z. o o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a...

Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope...

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov.

Rozhodnutie rektora č . 4/2022 na realizáciu i nštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona...

V rámci e-shopu http://unibook.upjs.sk poskytujeme možnosť nákupu odbornej literatúry slovenských a českých vydavateľov, ale hlavne kníh vydaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak...

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiť bez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie,...