logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre
Vyhláška 456/2012  Vyhláška 397/2020
Kategória   Nová kategória
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

V1 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABA Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v zahraničných vydavateľstvách

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu

ABB Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich
vydavateľstvách
ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

P1 - pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok - učebnica pre vysoké školy

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich
vydavateľstvách
ACC Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané
v zahraničných vydavateľstvách

P2 - pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta - kapitola

ACD Kapitoly vo vysokoškolských učebniciach vydané v domácich vydavateľstvách
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok z podujatia,
karentovanosť bude vyznačená príznakom

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných  časopisoch

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok
O3 - ak nie je recenzovaný

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok (registrované v
databázach bude vyjadrené príznakom v zázname)
O3 - ak nie je recenzovaný (ak také v DB sú)

ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť edotvanej knihy alebo zborníka
- kapitola, príspevok

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - abstrakt, abstrakt z podujatia

AEH Abstrakty vedeckých prác v domácich karentovaných časopisoch
AEM Abstrakty vedeckých prác v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS

V3 - vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu - abstrakt (registrované v
databázach bude vyjadrené príznakom v zázname)
O3 - ak nie je recenzovaný (ak také v DB sú)

AEN Abstrakty vedeckých prác v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka
- príspevok z podujatia (pozvaný bude vyjadrené príznakom v zázname)

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

V3 - podľa typu zdrojového dokumentu

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka
- príspevok z podujatia
V3 - podľa typu zdrojového dokumentu

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných
konferencií

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka
- abstrakt z podujatia (pozvaný bude vyjadrené príznakom v zázname)
V3 - podľa typu zdrojového dokumentu O2, O3 ak nie sú recenzované

AFF Abstrakty pozvaných príspevkov z domácich konferencií
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFK Postery zo zahraničných konferencií

V2 - vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť edtiovanej knihy alebo zborníka
-poster z podujatia
V3 - podľa typu zdrojového dokumentu O2, O3 ak nie sú recenzované

AFL Postery z domácich konferencií
AGI Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

I1 iný výstup publikačnej činnosti ako celok,                                                 
I2 iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka,           
I3 iný výstup publikačnej činnosti z časopisu

AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy

D1 - dokument práv dušeného vlastníctva

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných
vydavateľstvách

O1 - odborný výstup publikačnej činnosti ako celok

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BBA Kapitoly v odborných monografiách vydaných v
zahraničných vydavateľstvách

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách
BCB Učebnice pre základné a stredné školy

P1 - pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok

BCI Skriptá a učebné texty
BCK Kapitoly v učebnicciach a v učebných textoch

P2 - pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta - kapitola

BDA Heslá v odborných terminologických slovníkoch
a encyklopédiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka  - heslo

BDB Heslá v odborných terminologických slovníkoch
a encyklopédiách vydaných v domácich vydavateľstvách
BDC Odborné práce v zahraničných karentovaných časopisoch

O3 - odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok, článok z podujatia, recenzia (karentované bude vyjadrené príznakom v zázname)

BDD Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch
BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných
časopisoch

O3 - odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok, recenzia

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
BDM Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

O3 - odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu - článok, recenzia
(registrované v databázach bude vyjadrené príznakom v zázname)

BDN Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch
BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných
zborníkoch

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka - príspevok, príspevok z podujatia, recenzia

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch
BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka - abstrakt, abstrakt z podujatia O3 - podľa typu zdrojového dokumentu

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí
BGG Normy Nie je predmetom EPČ
DAI Dizertačné a habilitačné práce Sú evidované v CRZP a v katalógu AK
EAI Prehľadové práce knižné

O1 - odborný výstup publikačnej činnosti ako celok - prehľadová práca

EAJ Odborné preklady publikácií

Kategória bude zvolená podľa typu a obsahu dokumentu a preklad bude vyjadrený rolou ako FAI

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka  alebo
O3 - odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem, odborné preklady v časopisoch, zborníkoch

O2 - odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka - kapitola, príspevok alebo
O3 - odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu

FAI Zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy slovníky, zborníky, atlasy)

Bude vyjadrené autorskou rolou ako EAJ

GAI Správy (priebežné správy o rešených úlohách a práce súviciace s hodnotením určitej etapy programu alebo
projektu..)
Nie je predmetom EPČ
GHG Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup

I3 - iný výstup publikačnej činnosti z časopisu  - články                             
I1 a I2 - podľa typu a obsah dokumentu / typu zdrojového dokumentu

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

I3 - iný výstup publikačnej činnosti z časopisu  - články                              
I1 a I2 - podľa typu a obsah dokumentu / typu zdrojového dokumentu

 

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 265/2022 Z. z. o o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a...

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ na...

Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope...

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov.

Rozhodnutie rektora č . 4/2022 na realizáciu i nštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona...

V rámci e-shopu http://unibook.upjs.sk poskytujeme možnosť nákupu odbornej literatúry slovenských a českých vydavateľov, ale hlavne kníh vydaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak...

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiť bez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie,...