logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

 

Tlačivá, potrebné pre vydanie tlačenej publikácie a CD:

 1. Návrhový list na vydanie tlačenej publikácie a CD vytlačené, podpísané žiadateľom a nadriadeným t.j. dekanom fakulty, prípadne riaditeľom pracoviska, alebo rektorom
 2. Recenzné posudky vytlačené, podpísané recenzentmi
 3. Vyjadrenie vedeckého redaktora - povinné pri monografiách - vytlačené a podpísané vedeckým redaktorom
 4. Písomné stanovisko autora k recenzným posudkom vytlačené, podpísané autorom (vedúcim autorského kolektívu)
 5. Anotácia v slovenskom a anglickom jazyku spolu s kľúčovými slovami – v elektronickej podobe - emailom v doc.
 6. Rukopis publikácie v .doc a .pdf – emailom
 7. Licenčná zmluva - pred vytlačením a podpísaním prosíme najskôr odoslať na kontrolu na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  Po kontrole budú autorovi odoslané ďalšie inštrukcie týkajúce sa licenčnej zmluvy.
 8. Žiadosť o ISBN - vyplnenú žiadosť odoslať elektronicky - emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky tlačivá je potrebné v uvedenej forme doručiť do Vydavateľstva ŠafárikPress na nižšie uvedenú adresu.

Zodpovedná:
PhDr. Eva Medviďová
Vedúca Vydavateľstva ŠafárikPress
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
Tel.: +42155 234 1617
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


*** 

NÁVRHOVÝ LIST NA VYDANIE TLAČENEJ PUBLIKÁCIE A CD

 • vyberte si tlačivo podľa typu dokumentu →
  • návrhový list na vydanie vysokoškolských učebných textov (skrípt)/vysokoškolskej učebnice
  • návrhový list na vydanie monografie
  • návrhový list na vydanie zborníka
  • návrhový list na vydanie ostatnej neperiodickej literatúry
  • návrhový list na vydanie periodickej publikácie
 • je potrebné vyplniť, podpísať (podpisuje autor) a dať podpísať: 
  • dekanovi - ak ste zamestnancom fakulty,
  • riaditeľovi – ak ste zamestnancom univerzitného pracoviska
  • prorektorovi – ak ste zamestnancom rektorátu, alebo je publikácia hradená z finančných prostriedkov rektorátu

↑ nahor

***

RECENZNÉ POSUDKY – originály podpísané recenzentmi.

 • Ak chcete vydať monografiu, predtým než oslovíte vydavateľstvo, najskôr kontaktujte Redakčnú radu, ktorá schvaľuje výber recenzentov a vedeckého redaktora.

↑ nahor

***

PÍSOMNÉ STANOVISKO AUTORA K RECENZNÝM POSUDKOM

 • vyjadrenie autorov ku pripomienkam recenzentov  a ich zapracovaniu v publikácii
 • podpísané autorom.

↑ nahor

***

ANOTÁCIA V SLOVENSKOM A ANGLICKOM JAZYKU

 • stručný obsah publikácie, max 10 – 15 viet
 • táto anotácia bude uverejnená pri publikovaní www.unibook.upjs.sk 
 • uveďte aspoň 5 kľúčových slov

↑ nahor

***

PLNÝ TEXT PUBLIKÁCIE (RUKOPIS)– je potrebné poslať vo formáte .doc, alebo.pdf, po zapracovaní pripomienok recenzentov.

 • text musí byť po korektúrach. Knižnica túto službu neposkytuje.

↑ nahor

***

LICENČNÁ ZMLUVA  - tlačivo na stiahnutie nájdete na tomto odkaze:

Druhy licenčných zmlúv potrebné k vydaniu tlačenej publikácie alebo CD

 • vyberte si typ zmluvy

Autorom môže prislúchať autorská odmena. O nároku na autorskú odmenu rozhoduje vedenie fakulty alebo univerzitného pracoviska.

 • autorom (autormi) doplnenú zmluvu je potrebné doručiť v el. podobe (e-mailom) Je potrebná formálna  a faktická kontrola. Po ukončení kontrolného procesu dostane autor emailom odsúhlasený exemplár licenčnej zmluvy s pokynom na vytlačenie a podpis.
 • autorom (autormi) podpísané zmluvy – je potrebné v tlačenej podobe doručiť na Oddelenie edičnej činnosti UK

↑ nahor

***

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE ISBN– vypísať a poslať na emailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 • stačí v elektronickej podobe
 • ISBN sa prideľuje po odovzdaní všetkých povinných tlačív vrátane licenčnej zmluvy podpísanej autorom(autormi)
 • Formulár žiadosti o ISBN stiahnete z tohto odkazu  

↑ nahor


Všetky podmienky a pravidlá elektronického publikovania vychádzajú zo Smernice č. 2/2021  o edičnej činnosti UPJŠ v Košiciach a jej súčasti.

 
 

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ na...

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 265/2022 Z. z. o o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a...

Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope...

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov.

Rozhodnutie rektora č . 4/2022 na realizáciu i nštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona...

V rámci e-shopu http://unibook.upjs.sk poskytujeme možnosť nákupu odbornej literatúry slovenských a českých vydavateľov, ale hlavne kníh vydaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak...

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiť bez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie,...