logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Prevodník kategórií evidencie publikačnej činnosti

Vyhláška 397/2020

Prevodník kategórií  

Kategórie EPC podľa Vyhlášky 397/2020 (od r. 2022)

V – Vedecký výstup publikačnej činnosti

V1 – vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok – monografia, kritická pramenná edícia, kritický komentovaný preklad, kartografické dielo, katalóg umeleckých diel, editovaná kniha, zborník
V2 – vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka – kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia
V3 – vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia


O – Odborný výstup publikačnej činnosti

O1 – odborný výstup publikačnej činnosti ako celok – knižná publikácia, prehľadová práca, komentovaný výklad, antológia, katalóg umeleckých diel, kartografické dielo, slovník, encyklopédia, zborník
O2 – odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka - kapitola, príspevok, abstrakt, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, príspevok z podujatia, recenzia, heslo
O3 – odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu – abstrakt, článok, abstrakt z podujatia, poster z podujatia, článok z podujatia, recenzia


P – Pedagogický výstup publikačnej činnosti

P1 – pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok – učebnica pre vysoké školy, učebnica pre stredné školy, učebnica pre základné školy, skriptum, učebný text, pracovný zošit, didaktická príručka
P2 – pedagogický výstup publikačnej činnosti ako časť učebnice alebo skripta – kapitola


U – Umelecký výstup publikačnej činnosti

U1 – umelecký výstup publikačnej činnosti ako celok – knižná publikácia, antológia, katalóg umeleckých diel, partitúra hudobného diela (notový materiál), dramatické dielo, architektonická štúdia, beletria, zbierka poviedok, zbierka poézie, zborník
U2 - umelecký výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka – kapitola, príspevok
U3 - umelecký výstup publikačnej činnosti z časopisu – článok


D – Dokument práv duševného vlastníctva

D1 – dokument práv duševného vlastníctva – patentová prihláška, patent, prihláška úžitkového vzoru, úžitkový vzor, dizajn, topografia polovodičových výrobkov, označenie pôvodu výrobku, zemepisné označenie výrobkov, šľachtiteľské osvedčenie


I – Iný výstup publikačnej činnosti

I1 – iný výstup publikačnej činnosti ako celok – publikácie, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D
I2 – iný výstup publikačnej činnosti ako časť publikácie alebo zborníka – časti, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D
I3 – iný výstup publikačnej činnosti z časopisu – články, ktoré nemožno zaradiť do kategórie V, O, P, U alebo D

 

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ na...

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 265/2022 Z. z. o o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a...

Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope...

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov.

Rozhodnutie rektora č . 4/2022 na realizáciu i nštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona...

V rámci e-shopu http://unibook.upjs.sk poskytujeme možnosť nákupu odbornej literatúry slovenských a českých vydavateľov, ale hlavne kníh vydaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak...

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiť bez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie,...