logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiťbez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie, tlač, preklad a iné využitie jeho práce.


LICENČNÉ PODMIENKY

VÝBER LICENCIE 

TYPY LICENCIÍ

Účelom licencií Creative Commons je sprístupňovanie autorských diel čo najširšej verejnosti. Prostredníctvom tejto licencie udeľuje autor súhlas k používaniu svojho diela. 

Licencie Creative Commons dopĺňajú autorský zákon,  rôznymi spôsobmi vymedzujú autorské práva a umožňujú tak  diela zdieľať a znovu používať na základe určených podmienok.

Najnovšou verziou licencií Creative Commons  je verzia 4.0, ktorá bola vypracovaná tak, aby bola medzinárodne platná.  


LICENČNÉ PODMIENKY 

Pri použití licencie Creative Commons si autori vyberajú súbor podmienok a oprávnení, ktoré chcú pri svojej práci uplatniť. Označia svoje diela niektorou zo skratiek či značiek Creative Commons, čo znamená, že udeľujú súhlas s použitím svojho diela za podmienok, ktoré platia pre konkrétnu licenciu. 

 Uveďte meno autora (BY)

Všetky licencie CC vyžadujú, aby iní používatelia diela akýmkoľvek spôsobom označili pôvodcu tak, ako to on stanovil. Je potrebné pridať odkaz na zdroj diela a odkaz na pôvodnú licenciu CC. Pokiaľ sú v pôvodnom diele urobené úpravy, je potrebné uviesť spôsob, akým  bolo dielo upravené.

 Zachovajte licenciu (SA)

Pokiaľ licencované dielo používateľ upraví, tak je jeho povinnosťou dielo zverejniť pod rovnakou licenciou.

 Nepoužívajte komerčne (NC)

Táto podmienka zakazuje dielo akokoľvek upravovať a to ani na nekomerčné účely. Upravené dielo nesmie byť šírené a používateľ ho môže využívať len pre svoje vlastné súkromné účely.

 Nespracovávajte (ND)

Táto podmienka zakazuje dielo akokoľvek upravovať a to ani na nekomerčné účely. Upravené dielo nesmie byť šírené a používateľ ho môže využívať len pre svoje vlastné súkromné účely.


 


VÝBER LICENCIE

Autori môžu uvedené atribúty ľubovoľne kombinovať. Základ tvorí šesť hlavných licencií, ktoré sa zakladajú na štyroch podmienkach. Okrem nich existuje množstvo ďalších typov (napr. CC0 – neobmedzené použitie), kombinácií a časových verzií.

 LicenciaĆítať, tlačiť,
sťahovať dokument
Opätovne publikovať
dokument
(napr. zobraziť
v úložisku)
 
Preložiť dokument Uviesť autora Opätovné použitie častí
dokumentu
v iných dielach
Opätovné použitie
dokumentu
na komerčné účely
 
 Uveďte autora  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO
 Uveďte autora
Nespracovávajte
 ÁNO  NIE  ÁNO  ÁNO  NIE  ÁNO
 Uveďte autora
Nepoužívajte komerčne
 ÁNO  ÁNO  ÁNO
(pre vlastné použitie,
nie na distribúciu)
 ÁNO  ÁNO NIE 
Uveďte autora
Zachovajte licenciu 
 ÁNO ÁNO  ÁNO  ÁNO ÁNO  ÁNO 
(so zachovaním
pôvodnej licencie)
Uveďte pôvod
Nepoužívajte komerčne
Nespracovávajte
 ÁNO  NIE   ÁNO
(pre vlastné použitie,
nie na distribúciu)
 ÁNO  NIE  NIE
Uveďte pôvod
Nepoužívajte komerčne
Zachovajte licenciu
 ÁNO  ÁNO 
(so zachovaním
pôvodnej licencie)
  ÁNO
(pre vlastné použitie,
nie na distribúciu)
 ÁNO  ÁNO  NIE

 


TYPY LICENCIÍ

CC BY  Creative Commons Attribution 4.0
(„Uveďte autora“)

Licencia oprávňuje ostatných na šírenie, upravovanie vylepšovanie a vytváranie ďalších diel na základe pôvodného diela a to aj komerčne, pod podmienkou, že bude uvedený autor diela alebo jeho pôvod. Licencia je značne benevolentná a doporučuje sa pre maximálne zdieľanie  a využívanie licencovaných materiálov.

CC BY ND Creative Commons Attribution-No-derivates 4.0
(„Uveďte autora - Nespracovávajte“)

Licencia umožňuje ostatným opätovne použiť dielo na akékoľvek účely, vrátane komerčných; nemožno ho však šíriť  v upravenej podobe a musí byť uvedený autor diela.

CC BY NC Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0
(„Uveďte autora – Nepoužívajte komerčne“)

Licencia umožňuje ostatným nekomerčne upravovať, vylepšovať a vytvárať na základe tohto diela odvodené diela. Hoci tieto nové diela musia byť nekomerčné a musí byť pri nich uvedený pôvodný autor, nemusia byť šírené za rovnakých licenčných podmienok.

CC BY SA Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0
(„Uveďte autora – Zachovajte licenciu“)

Licencia umožňuje ostatným upravovať, vylepšovať a vytvárať odvodené diela na základe pôvodného diela a to aj na komerčné účely, za predpokladu, že bude uvedený autor pôvodného diela a novovzniknuté diela budú k dispozícii za rovnakých podmienok – pod rovnakou licenciou – CC-BY-SA. Táto licencia je často prirovnávaná ku copyleftovým licenciám a softwarovým open source licenciám. Všetky diela odvodné z tohto diela budú dostupné pod rovnakou licenciou a tiež umožnia komerčné využitie. Táto licencia je používaná napr. Wikipédiou a je doporučená pre diela, ktoré využívajú obdobnú obchodnú stratégiu.

CC BY NC ND Creative Commons Attribution-NonCommercial-No-derivates 4.0 („Uveďte pôvod – Nepoužívajte komerčne - Nespracovávajte“)

Licencia je zo šiestich hlavných licencií najprísnejšia a najviac obmedzujúca. Používateľom umožňuje diela len sťahovať  a zdieľať za podmienok, že uvedú meno autora, nesmú však dielo vôbec upravovať, spracovávať, ani ho komerčne využívať.

CC BY NC SA Creative Commons Attribution - NonCommercial-  ShareAlike 4.0 (“Uveďte pôvod - Nepoužívajte komerčne - Zachovajte licenciu”)

Licencia umožňuje ostatným nekomerčne upravovať, vylepšovať a vytvárať odvodené diela na základe pôvodného diela, pod podmienkou, že bude uvedený autor pôvodného diela a novovzniknuté dielo bude šírené pod rovnakou licenciou.

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 265/2022 Z. z. o o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a...

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ na...

Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope...

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov.

Rozhodnutie rektora č . 4/2022 na realizáciu i nštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona...

V rámci e-shopu http://unibook.upjs.sk poskytujeme možnosť nákupu odbornej literatúry slovenských a českých vydavateľov, ale hlavne kníh vydaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak...

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiť bez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie,...