logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Vydanie elektronického dokumentu     Pridelenie DOI    Vydanie tlačeného dokumentu

 


Vydanie elektronického dokumentu

Cenník služieb pri vydávaní elektronického dokumentu je stanovený podľa Cenového výmeru č. 8/2023

Získané finančné prostriedky sú použité na náklady, ktoré nám z hľadiska povinných služieb a úkonov stanovených zákonom a edičnou radou univerzity vznikajú.

Pozn.
Položky môžu byť fakturované aj jednotlivo, podľa skutočného využitia služieb Vydavateľstva ŠafárikPress.
1. CD 4x +slimbox 4x +nálepka/potlač CD 4x (povinné výtlačky) 20,00 €
2. Základná grafická príprava bookletu a CD nálepky/potlač CD (povinné výtlačky) 15,00 €
3. Rozposlanie povinných výtlačkov (poštovné a balné) 15,00 €
4. Finálna úprava elektronického dokumentu podľa schválených štandardov (tiráž, povinné logá, úprava pdf) 20,00 €

Pridelenie DOI

Služba obsahuje - vygenerovanie DOI, vytvorenie "response page" a registrácia DOI a metadát v rámci spoločnosti Crossref

Cenový výmer č. 13/2023

Pridelenie DOI identifikátora - 4,00 €/ jeden DOI identifikátor. 

Viac o DOI identifikátoroch


Vydanie tlačeného dokumentu

Okrem štandardných platieb za tlač, sadzbu..., je potrebné uhradiť poplatok na úhradu nákladov za služby UK spojené s vydavateľskou činnosťou.

Cenový výmer č. 14/2023

Paušálny poplatok za jeden publikovaný titul - 35 € (okrem ostatných nákladov uvádzaných v rámci publikovania tlačených kníh)

 
 
 

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ na...

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 265/2022 Z. z. o o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a...

Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope...

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov.

Rozhodnutie rektora č . 4/2022 na realizáciu i nštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona...

V rámci e-shopu http://unibook.upjs.sk poskytujeme možnosť nákupu odbornej literatúry slovenských a českých vydavateľov, ale hlavne kníh vydaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak...

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiť bez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie,...