logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre
  • žiadosť o zaradenie publikácie do edičného plánu fakulty na nadchádzajúci kalendárny rok je potrebné do 20. novembra aktuálneho roku adresovať príslušnému prodekanovi fakulty, ktorý má v kompetencii edičnú činnosť, alebo riaditeľovi univerzitného pracoviska.
  • edičný plán fakúlt na nasledujúci kalendárny rok schvaľuje vedenie príslušnej fakulty a následne Rada pre edičnú činnosť UPJŠ v Košiciach schvaľuje edičný plán univerzity.

Publikáciu je možné mimoriadne zaradiť do edičného plánu aj v priebehu kalendárneho roku, prostredníctvom žiadosti adresovanej príslušnému prodekanovi fakulty, ktorý má v kompetencii edičnú činnosť, alebo riaditeľovi univerzitného pracoviska.

Prednosť pri vydávaní a tlači majú publikácie riadne zaradené do edičného plánu.


 Na koho sa obrátiť?