logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

 Charakteristika vybraných termínov

Abstrakt – samostatne publikovaná, krátka výstižná charakteristika výsledkov vedeckej činnosti alebo odbornej činnosti v rozsahu najmenej 150 slov.

Antológia – výber súboru textov z publikovaných prác alebo častí prác rozličných autorov, ktorého hodnota spočíva v uplatnení náročných výberových kritérií, v úsilí sústrediť to, čo má trvalý význam. Zameriava sa na najdôležitejšie diela, ktoré výstižne reprezentujú tvorbu určitého národa, obdobia, literárneho smeru, filozofickej školy, vedeckej koncepcie a podobne.

Architektonická štúdia – úvodná forma vyjadrenia návrhu autora na urbanistické, architektonické, výtvarné, hmotovo-priestorové, dispozično-prevádzkové, konštrukčné a materiálové riešenie zamýšľaného urbanistického  súboru,  budovy,  jej  interiérov,  inžinierskej stavby,  stavebného  prvku  alebo  diela  krajinnej  architektúry.  Poskytuje  predstavu  o pôsobení  diela a jeho dosahoch na prostredie, jeho základných  technických  parametroch  a ekonomických parametroch a môže slúžiť ako východisko na spracovanie ďalších stupňov projektovej dokumentácie.

Autorský hárok (AH) – 36 000 tlačových znakov (20 normovaných strán, 1 strana obsahuje 1 800 znakov), pri básňach 620 veršov, pri mapách a grafických reprodukciách 2 300 cm2 (1 AH je rozmer cca 48 cm × 48 cm, 3 AH 6 900 cm2 – rozmer cca 83 cm × 83 cm), pri audiovizuálnom zázname zverejnenom na internete alebo na fyzickom nosiči najmenej 60 minút.

Citácia (bibliografická citácia) – uvedenie príslušného odkazu v rámci textu alebo inej formy obsahu. Prostredníctvom citácie sa identifikuje publikácia, z ktorej je prevzatá informácia alebo parafrázovaná informácia. Ak je v jednom výstupe publikačnej činnosti viackrát citovaná tá istá zdrojová publikácia, eviduje sa ako jedna citácia.

Citačný  index –  druh  bibliografického  indexu,  ktorý  obsahuje  citácie  medzi  publikáciami a umožňuje zistiť, ktorý dokument cituje iné dokumenty. Citačné indexy sú v bibliografických databázach, ktoré spravidla nie sú voľne prístupné. Výstup z nich môže byť v textovej, grafickej alebo v inej podobe. Citačný index mapuje autorov citujúcich prácu konkrétneho autora alebo autorov z konkrétneho  pracoviska,  ako  aj  počet  citácií  alebo  počet  scientometrických  údajov k vyhľadaným dokumentom.

Časopis – periodická publikácia, ktorá vychádza v pravidelných intervaloch, najmenej dvakrát ročne, alebo ak vychádza len elektronicky, má priebežnú aktualizáciu v rámci jedného roka, a má špecifické zameranie a redakčnú radu. Je predmetom publikačného verejného distribučného procesu, má všetky náležitosti formálnej úpravy a vydavateľskej úpravy. Obsahuje medzinárodné štandardné číslo ISSN, identifikátor digitálneho objektu DOI alebo iné štandardné číslo pre príslušný typ výstupu publikačnej činnosti. Periodická publikácia s prideleným medzinárodným štandardným číslom ISBN nie je časopisom.

Článok – autorsky samostatný, obsahovo a formálne uzavretý text uverejnený v časopise, ktorý obsahuje objasnenie spracúvaného predmetu s prvkami analýzy a dostatočnou argumentáciou; môže byť recenzovaný aj samostatne.

Dokument  –  informačný prameň tvorený nosičom informácií v hmotnej podobe alebo v elektronickej podobe. Obsahuje množinu dát alebo informácií, ktoré sú stále, formalizované a obsahovo usporiadané.

Editovaná vedecká kniha – vedecké dielo spravidla v jednom jazyku s editorom bez ohľadu na počet autorov alebo s autorským kolektívom, zamerané na jednu tému, ktoré má  vedecký charakter, obsahuje podrobne spracovaný vedecký aparát, zahŕňajúci aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát. Editovaná vedecká kniha môže byť vydávaná v knižných sériách a je zostavená zo samostatných kapitol s rôznorodými pohľadmi na jednu tému. Aj súbor prác jedného autora možno považovať za editovanú vedeckú knihu.

Heslo   –   výstižná charakteristika pojmu v odborných terminologických slovníkoch a encyklopédiách. Predstavuje komplex logicky usporiadaných teoretických poznatkov alebo praktických poznatkov o určitej objektívnej skutočnosti získaných analyticko–syntetickou metódou a vyjadrených osobitným  lexikografickým  štýlom.  Má  rozsah  najmenej  tri  normované  strany a uvedeného autora.

Iné štandardné číslo – štandardné číslo špecifické pre príslušný typ výstupu publikačnej činnosti.

Jazyková verzia (mutácia) – vydanie toho istého diela vo viacerých jazykoch s nezmeneným obsahom.

Katalóg umeleckých diel – umelecký druh výstupu, ktorého obsahom je zoznam umeleckých diel so základným opisom; môže sa viazať k výstave alebo k inému podujatiu. Spravidla obsahuje reprodukcie umeleckých diel. Odborný katalóg umeleckých diel je katalóg, ktorý okrem zoznamov a reprodukcií umeleckých diel obsahuje odborný umenovedný text o podujatí alebo o jednotlivých dielach. Vedecký katalóg umeleckých diel je osobitný umenovedný druh výstupu, ktorý popri zoznamoch a reprodukciách umeleckých diel s ich základnými údajmi obsahuje aj ich vedeckú interpretáciu, ktorá je výsledkom primárneho výskumu a vychádza z kritického autorského pramenného a terénneho výskumu.

Kapitola – samostatná typograficky oddelená časť knihy. Ide o rozsiahlejší samostatný celok diela, ktorý sa môže deliť najmä na podkapitoly, odseky a podobne. Kapitoly majú samostatný názov alebo sú označené číslicami a podľa typu výstupu publikačnej činnosti tematicky  aj obsahovo na seba navzájom nadväzujú. Kapitola spravidla nie je recenzovaná samostatne.

Kritická pramenná edícia historických dokumentov alebo umeleckých dokumentov, pôvodných literárnych diel klasikov, kritický komentovaný preklad z klasických mŕtvych jazykov –  špecifický  druh  vedeckého  výstupu  publikačnej  činnosti,  ktorý  vyžaduje  mimoriadnu vedeckú kvalifikáciu jeho autora; popri preklade písomného prameňa, notového prameňa alebo hudobného prameňa v prepísanej podobe obsahuje vedeckú štúdiu, edičný komentár zahŕňajúci informácie o variantoch a vysvetlivky.

Odborná knižná publikácia – odborné monotematické dielo zamerané na konkrétnu časť problematiky. Prináša známe informácie, opisuje, objasňuje, zovšeobecňuje, nemá objaviteľský charakter, nerieši problematiku komplexne. Jej spracovanie si vyžaduje mimoriadnu odbornú kvalifikáciu autora. Vyznačuje sa odborným, náučným štýlom a obsahuje zoznam použitej literatúry. Cieľovou skupinou je odborná verejnosť. Odbornou knižnou publikáciou je najmä encyklopédia, slovník, prehľadová práca, antológia, komentovaný výklad, príručka, manuál.

Partitúra hudobného diela – notový zápis alebo grafický zápis hlasov inštrumentálnej hudobnej skladby, vokálnej hudobnej skladby alebo vokálno-inštrumentálnej hudobnej skladby.

Podujatie – forma a miesto zverejnenia vedeckého, odborného alebo umeleckého výstupu publikačnej činnosti. Má jednorazovú podobu alebo periodickú podobu. Podujatím je najmä ngres, sympózium, konferencia a seminár. Podujatie je medzinárodné, ak najmenej dve tretiny zahraničných členov vedeckého výboru sú z viac ako dvoch štátov.

Poster z podujatia – výsledky práce zverejnené na stojanoch, tabuliach alebo elektronicky počas konferencií (podujatí) a následne publikované najmä v zborníku alebo časopise.

Pracovný zošit – publikácia, do ktorej žiak píše svoje poznámky a ktorá obsahuje úlohy, cvičenia a aktivity na rôznych kognitívnych úrovniach pre samostatnú alebo skupinovú prácu žiakov; môže tematicky nadväzovať na učebnicu a jeho cieľom je umožniť žiakom prostredníctvom práce pri riešení úloh tvorivého charakteru postupnými krokmi si osvojiť, precvičiť, zopakovať a upevniť učivo.

Prehľadová práca – sumarizačná práca, ktorá z väčšej časti alebo vôbec neprináša nové, dovtedy nezaznamenané informácie, jej prínos predstavuje sústredenie prevzatých informácií, ich hodnotenie, zhustenie, utriedenie a podobne.

Príspevok – obsahovo a formálne uzavretý text uverejnený v zborníku s vlastným názvom, bez nadväznosti k častiam, ktoré mu predchádzajú alebo po ňom nasledujú; môže byť recenzovaný aj samostatne.

Recenzia – článok alebo príspevok o výstupe publikačnej činnosti alebo o výstupe umeleckej činnosti. Žáner umeleckej kritiky zameraný na kritické hodnotenie a reflexiu konkrétneho výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti. Autor recenzie nevyužíva ani nepreberá od autora recenzovaného diela informácie, ale hodnotí recenzovanú publikáciu alebo umelecké dielo a umelecký výkon

Recenzné konanie – postup, pri ktorom vydavateľ požaduje od odborníkov v príslušnej oblasti výskumu hodnotenie rukopisov určených na publikovanie. V rámci recenzného konania sú recenzenti renomovanými výskumníkmi, odborníkmi z iného pracoviska ako autor a zároveň nie sú autormi alebo editormi príslušnej publikácie. Recenzenti hodnotia najmä komplexnosť témy, teoretické rámce, spoľahlivosť realizácie výskumu a jeho presnosť, pôvodnosť výsledkov a novosť vo vzťahu k predošlému výskumu v príslušnej oblasti výskumu. Hodnotenie pokrýva celý rukopis a stanovisko recenzenta o recenzovaní sa doručuje autorovi.

Scientometrický údaj – slúži na kvantitatívnu analýzu publikačnej a citačnej produkcie vo výskume. Scientometrickými údajmi sú najmä Impact Factor (IF), SCImago Journal Rank (SJR), Source Normalised Imact per Paper (SNIP) alebo Hirschov index (H-index).

Skriptum (učebný text) – dokument vzdelávacieho charakteru, ktorý prezentuje systemizovaný súbor a výklad poznatkov. Spravidla dočasne nahrádza vysokoškolskú učebnicu. Cieľovou skupinou je vymedzený okruh študentov.

Učebnica pre vysoké školy – didaktický nástroj vysokoškolského vzdelávania, ktorý prezentuje systematický súbor  a výklad  poznatkov  k jednému  tematickému  celku,  má  didaktický zámer a vzťahuje sa na študijný program. Cieľovou skupinou je vymedzený okruh študentov alebo zamestnancov vysokej školy. Vyznačuje sa správnou sumarizáciou overených poznatkov, systematickým výkladom a relevantným, zodpovedajúcim štylistickým podaním. Sprostredkúva najnovšie informácie z oblasti výskumu, má jasne štruktúrovaný text, obsahuje zoznam použitej aj odporúčanej literatúry.

Učebný text – text  a materiál,  ktorý  nie  je  súčasťou  učebnice,  dopĺňa  učebnice  a je  pre  kvalitu a efektivitu výchovno-vzdelávacej činnosti nevyhnutný, najmä odborné tabuľky (chemické, matematické a  podobne), publikácie zamerané na prierezové témy, školské zemepisné atlasy a školské dejepisné atlasy a texty, ktoré nahrádzajú učebnice využívané žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Umelecká kritika – článok alebo príspevok zverejňujúci umenovednú alebo literárnu analytickú reflexiu výstupu publikačnej činnosti alebo výstupu umeleckej činnosti, obsahuje prvky opisu, kontextualizácie a hodnotenia umeleckej kvality výstupu.

Umelecká knižná publikácia – monotematické umelecké dielo spracúvajúce vymedzenú umeleckú tému. Je špecializovaná, často obohatená o výber umeleckých reprodukcií obrazových alebo notových príkladov, ktoré sú prepojené s vymedzenou umeleckou témou. Má pridanú estetickú hodnotu a vyznačuje sa expresívnosťou, emocionálnosťou a obraznosťou. Umeleckou knižnou publikáciou je najmä antológia, umelecká štúdia, scenár, katalóg umeleckých  diel, partitúra hudobného diela, dramatické dielo, architektonická štúdia, beletria, zbierka poviedok, zbierka poézie.

Vedecká monografia – vedecké dielo v jednom jazyku najviac troch autorov bez editora, ktorá podáva komplexný, ucelený a systematický rozbor jednej témy, vedeckého problému alebo časti vedeckého odboru príslušnej témy. Jednotlivé časti vedeckej monografie na seba navzájom nadväzujú. Integruje už známe poznatky a obohacuje ich o doposiaľ nepublikované informácie obsahujúce výsledky autorovej vedeckej práce a predkladá závery. Má vedecký štýl a obsahuje dôsledne spracovaný vedecký aparát, ktorý zahŕňa aj bibliograficko-informačný, ilustračný, poznámkový a kritický aparát; autor v ňom uvádza aj svoje práce, ktorými dokumentuje svoju vedeckú činnosť.

Verejne publikovaný dokument – dielo intelektuálneho, inštruktívneho, informatívneho alebo umeleckého charakteru, ktoré je dostupné vo verejnej distribučnej sieti, v knižnici alebo spôsobom umožňujúcim neobmedzený hromadný prístup, nezávisle na forme a nosiči, určené na predaj, vypožičiavanie alebo na bezplatnú distribúciu.

Zborník – publikácia, ktorá súhrnne pod spoločným názvom prináša súbor samostatných, vzájomne príbuzných textov rôzneho zamerania. Jednotlivé časti (príspevky, štúdie) na seba nenadväzujú a sú v jednom alebo vo viacerých jazykoch. Je predmetom publikačného verejného distribučného procesu, má všetky náležitosti formálnej úpravy a vydavateľskej úpravy. Na účel evidencie publikačnej činnosti sa ročenka považuje za zborník. Zborníkom je aj tematický zborník alebo jubilejný zborník vydaný pri príležitosti osobného, inštitucionálneho alebo spoločenského jubilea. Zborníky sú konferenčné, nekonferenčné, jednorazové a kontinuitné.

Charakteristika vybraných termínov