logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

podľa noriem STN ISO 1086 (Titulné listy kníh) a STN 01 0166 (Vydavateľská úprava kníh)

Titulná strana (1. strana titulného listu):

 • prvá strana rukopisu a je súčasťou titulného listu.
 • počíta sa, ale číslo strany sa nepíše
 • povinné údaje:
  • v hornej časti – vydavateľská inštitúcia (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) -  a pracovisko autora (fakulta, príp. katedra, ústav, klinika...)
  •  logo fakulty alebo univerzitného pracoviska
  • úplný názov publikácie a prípadný podnázov (typograficky odlíšený od názvu)
  • meno autora (autorov) publikácie. Mená všetkých autorov sa udávajú na rube titulného listu a vždy v tiráži. V prípade veľkého počtu autorov (zborníky) sa mená uvádzajú na samostatnej stránke pred úvodom, alebo za ním. 
  • miesto vydania a rok vydania

VZOR 1. strany TITULNÉHO LISTU  


Rub titulného listu = predná tirážna strana:

 • počíta sa, ale neuvádza sa číslo strany
 • názov a podnázov
 • meno autora (autorov) musí byť v zhode s údajmi na titulnom liste. Ku každému autorovi musí byť uvedené pracovisko.
 • údaje o copyrighte - označenie copyrightu, určujúce vlastníka copyrightu a rok, v ktorom bol získaný
 • údaj o ďalších osobách a korporáciách podieľajúcich sa na vzniku publikácie vedecký redaktor (povinný vo vedeckých monografiách), technický redaktor, jazykový redaktor K nim je potrebné uviesť pracoviská.
 • meno ďalšieho spolupracovníka, ak je to relevantné. Funkciu spolupracovníka (spolupracovníkov) treba jasne vyjadriť, napríklad zostavil, ilustroval, preložil, spracoval a pod.
 • recenzenti – uvádzať spolu s pracoviskami, kde pôsobia
 • ISBN

 VZOR prednej tirážnej strany


Tiráž:

 • posledná párna strana publikácie
 • názov a podnázov v tiráži sa uvádzajú v zhode s údajmi na titulnom liste. Vždy sa uvádza minuskulami.
 • typ dokumentu (vedecká monografia, odborná monografia, vysokoškolský učebný text (skriptá), vysokoškolská učebnica, zborník)
 • meno autora (autorov) musí byť v zhode s údajmi na titulnom liste.
 • vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Vydavateľstvo ŠafárikPress
 • rok vydania
 • počet strán (posledná číslovaná strana)
 • rozsah – počet autorských hárkov
 • údaj o poradí a druhu vydania. (napr. 2. vydanie doplnené)
 • ISBN

 VZOR zadnej tiráže


ČÍSLOVANIE STRÁN

 • strany počítame od prvej potlačenej, t. j. od titulnej strany až po zadnú tiráž, t. j. poslednej potlačenej strany
 • číslovanie strán začína až po obsahu (ak je vpredu)