logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

 

Edičná činnosť

Etické prostredie na UPJŠ

  • Rozhodnutie rektora č.5/2023 , ktoré stanovuje rozsah, spôsob a postup použitia softvérových nástrojov na odhaľovanie plagiátorstva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
  • Rozhodnutie rektora č. 5/2021, ktorým sa vydávajú zásady dobrej praxe vedeckého publikovania na Univerzite Pavla Jozefa Šafárka v Košiciach a jej súčastiach
  • Rozhodnutie rektora č. 21/2021, ktorým sa stanovujú pravidlá posudzovania plagiátorstva na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
  • Rozhodnutie rektora č. 2/2022, ktorým sa stanovujú zásady správnej výskumnej praxe na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach
  • Etický kódex UPJŠ v Košiciach
  • Rozhodnutie rektora č. 21/2022, ktorým sa vydáva štatút a rokovací poriadok etickej komisie UPJŠ

Open access

  • Rozhodnutie rektora č. 4/2022  na realizáciu inštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach 

Ostatné