logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Predmetom činnosti vydavateľstva je edičná, vydavateľská, výrobná, propagačná, reklamná, distribučná a obchodná činnosť súvisiaca s periodickou a neperiodickou vedeckou, odbornou, náučnou a umeleckou literatúrou, vedeckých a umeleckých zborníkov, príručiek, učebníc, monografií a pod. v tlačenej i elektronickej podobe pre potreby univerzity, ktoré súvisia s jej hlavným poslaním a cieľom, ako aj pre podnikateľské a komerčné účely.

Základnými dokumentami pre činnosti vydavateľstva ŠafárikPress sú:

  1. edičný plán univerzity zostavený na príslušný kalendárny rok a schválený Radou pre edičnú činnosť UPJŠ v Košiciach ;
  2. zoznam mimoriadne zaradených publikácií do edičného plánu univerzity schválený vedením príslušnej fakulty/pracoviska.

 Vydavateľstvo môže vydávať publikácie a iné produkty aj v spolupráci s inými vydavateľstvami a subjektmi.

Stiahnite si Štatút Vydavateľstva ŠafárikPress