logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Úloha redakčnej rady pri vydávaní vedeckých monografií na UPJŠ v Košiciach

 MANUÁL PRE ŽIADATEĽA O VYDANIE MONOGRAFIE VO VYDAVATEĽSTVE ŠAFÁRIKPRESS 

Členovia:

Vymenovaní v súlade s ust. čl. 3 ods. 4 Smernice č. 2/2021 o edičnej a vydavateľskej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK00389/2021-UPA/5089 zo dňa 25.11.2021.

Predseda: 

Tajomníčka:  

Členovia:  
   

Činnosť Redakčnej rady UPJŠ   

Článok 5 SMERNICE č. 2/2021o edičnej a vydavateľskej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

  1. Redakčná rada UPJŠ metodicky riadi a procesne dbá na úroveň kvality monografií vydávaných vydavateľstvom ŠafárikPress.
  2. Redakčná rada UPJŠ dostane žiadosť autora o vydanie monografie, ak bola monografia na základe odporúčania edičných rád fakúlt zaradená do edičného plánu UPJŠ alebo po zaradení publikácie medzi mimoriadne schválené publikácie na vydanie v danom kalendárnom roku. 
  3. V žiadosti o vydanie monografie autor svojím podpisom deklaruje schválený zdroj/zdroje financovania (projekt/zdroje fakulty/pracoviska, sponzor a pod.) a výšku vyčlenenej sumy na realizáciu tlače/výroby vrátane schváleného zdroja financovania recenzného konania a iných nákladov súvisiacich s vydaním. 
  4. Redakčná rada UPJŠ následne na svojom zasadnutí navrhne a na najbližšom zasadnutí (ktoré sa môže uskutočniť aj dištančne, resp. mailovou komunikáciou) schváli vedeckého redaktora príslušnej monografie v zmysle článku 8 tejto smernice, spravidla z pracovníkov UPJŠ. Vedeckého redaktora monografie vymenuje na návrh Redakčnej rady UPJŠ predseda Redakčnej rady UPJŠ. 
  5. Vedecký redaktor navrhne Redakčnej rade UPJŠ prostredníctvom jej predsedu najmenej dvoch recenzentov monografie, ktorých po schválení Redakčnou radou UPJŠ vymenuje predseda Redakčnej rady UPJŠ a osloví ich na vypracovanie posudku.
  6. Bezprostredne po doručení posudkov vedecký redaktor podá Redakčnej rade UPJŠ správu o odporúčaní recenzentov a navrhne monografiu zamietnuť/zaslať autorovi na prepracovanie/prijať v aktuálnej podobe. Ak je to relevantné, zároveň určí autorovi termín dodania opraveného rukopisu primerane podľa množstva vyžadovaných úprav. Podľa závažnosti pripomienok recenzentov navrhne opätovné zaslanie rukopisu pôvodne osloveným recenzentom alebo môže navrhnúť aj ďalšieho recenzenta. Celý proces úpravy rukopisu sa môže zopakovať. Následne vedecký redaktor odporučí alebo neodporučí Redakčnej rade UPJŠ vydanie monografie.
  7. Redakčná rada UPJŠ má právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o publikovaní alebo nepublikovaní diela vo vydavateľstve ŠafárikPress. Zároveň rieši prípadné spory medzi autorom a vedeckým redaktorom alebo ďalšími zúčastnenými v procese schvaľovania publikácie.