logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nadviazala spoluprácu so  spoločnosťou Publisher International Linking Association, Inc. dba Crossref. Členstvo univerzity v systéme na identifikáciu diel prístupných v elektronickej podobe umožňuje na základe požiadaviek autorov prideľovanie jednoznačného identifikátora DOI – Digital Object Identifier periodickým i neperiodický publikáciám i jednotlivým príspevkom vydávaným na univerzite v elektronickej podobe. Administráciu celého procesu, správu systému, tvorbu Respons pages a garanciu aktívnych odkazov bude zabezpečovať Vydavateľstvo ŠafárikPress prostredníctvom Referátu elektronického publikovania.

Služba je spoplatňovaná. Poplatok je 4,00 € za jeden pridelený DOI identifikátor.


Čo je to DOI identifikátor?
Ktorým digitálnym objektom sa môže DOI prideliť?
Výhody prideľovania DOI
Prideľovanie DOI na UPJŠ v Košiciach - ŽIADOSTI
Pokyny a upozornenia pre autorov a žiadateľov o DOI
           

Kontakt:

Mgr. Andrea Dohovičová 
Vydavateľstvo ŠafárikPress 
Referát elektronického publikovania
Moyzesova č. 9, 040 01 Košice
Tel.: +42155 234 1626 
E-mail: 
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Čo je to DOI identifikátor?

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak DOI identifikuje digitálne objekty na internete. Identifikuje predovšetkým objekt samotný, nie jeho umiestnenie v sieti. DOI má podobu internetovej adresy tzv. URL (http://doi.org/10.17846/2014.18.1.5-18), avšak táto adresa sa nikdy nemení. DOI je trvalý a hoci sa digitálny objekt presunie na inú lokáciu v sieti, DOI ostáva stále rovnaký. 


Ktorým digitálnym objektom sa môže DOI prideliť?

DOI sa môže prideliť iba novým objektom (publikáciám), ktorých plné texty sú online dostupné na internete v digitálnej forme. Tlačeným publikáciám sa DOI neprideľuje.

 • monografiám
 • zborníkom
 • časopisom a článkom
 • konferenčným príspevkom
 • kapitolám
 • tabuľkám, grafom, mapám a pod.
 • normám
 • dizertačným prácam
 • recenziám
 • štandardom, normám

Výhody prideľovania DOI
 • výraznejšia indexácia dokumentov vo vyhľadávačoch a následne lepšia vyhľadateľnosť
 • zlepšenie dostupnosti elektronických dokumentov
 • pridelenie DOI je jedným zo štandardov profesionálneho el. publikovania
 • odkaz je perzistentný (permanentný), a to aj napriek zmene URL elektronického dokumentu
 • prístup k metadátam dokumentov, registrovaným prostredníctvom Crossref https://search.crossref.org/

Prideľovanie DOI na UPJŠ v Košiciach

Pokyny a upozornenia pre autorov a žiadateľov o DOI

V súvislosti s podmienkami registračnej agentúry Crossref, Vydavateľstvo ŠafárikPress preberá zodpovednosť za perzistenciu odkazov, z čoho vyplývajú tieto povinnosti pre autorov a redakčné rady:

 • po pridelení DOI žiadateľ povinný odoslať plný text elektronického dokumentu na Referát elektronického publikovania vydavateľstva. Následne bude tento text zverejnený v súlade s licenčnými podmienkami, alebo licenčnou zmluvou uzatvorenou medzi vydavateľom a autorom.
 • pre každé DOI je potrebné vypísať novú žiadosť (t.j. ak chcem prideliť DOI každému článku v časopise, pre každý článok je potrebné vyplniť novú žiadosť)
 • identifikátor DOI je potrebné zverejniť v hlavičke strany pri názve príspevku
 • ak je text zverejnený v pdf, alebo inom textovom súbore, je potrebné pridelené DOI vložiť do hlavičky, alebo päty na každú stránku článku, príspevku.
 • zdroje v použitej literatúre musia mať zverejnené DOI číslo (ak ho mali pridelené)

Existenciu pridelených DOI identifikátorov si môžete overiť na adrese: https://search.crossref.org/ 


Príklady citácií publikovaných textov s DOI:

Monografia:

SUPUKA, Ján et al. Landscape structure and biodiversity of woody plants in the agricultural landscape [online]. Brno: Mendeley University, 2013 [cit. 2017-01-30]. ISBN 978-80-7375-905-6. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/2014.978807375905

Príspevok v zborníku:

JACKOVÁ, Silvia, Mária KADLEČÍKOVÁ, Jozef KOŠUDA a Zuzana JURÍČKOVÁ. The state of rural women and their role at the achievement of food safety. In International Scientific Days 2016 - The agri-food value chain: challenges for natural resources management and society [online]. Nitra: Slovak University of Agriculture, 2016, pp. 47-53 [cit. 2017-01-30]. ISBN 978-80-552-1503-7. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/isd2016.s1.03

Článok v časopise:

ŠIMANSKÝ, Vladimír. Effects of biochar and biochar with nitrogen on soil organic matter and soil structure in haplic Luvisol. Acta fytotechnica et zootechnica: scientific journal for phytotechnics and zootechnics [online]. 2016, vol. 19, no. 4, pp. 129-138 [cit. 2017-01-30]. ISSN 1336-9245. Dostupné na: https://doi.org/10.15414/afz.2016.19.04.129-138

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ na...

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 265/2022 Z. z. o o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a...

Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope...

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov.

Rozhodnutie rektora č . 4/2022 na realizáciu i nštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona...

V rámci e-shopu http://unibook.upjs.sk poskytujeme možnosť nákupu odbornej literatúry slovenských a českých vydavateľov, ale hlavne kníh vydaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak...

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiť bez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie,...