logo-ukupjs.png                      

unibook logo

logo uk modre

Úloha redakčnej rady pri vydávaní vedeckých monografií na UPJŠ v Košiciach

 MANUÁL PRE ŽIADATEĽA O VYDANIE MONOGRAFIE VO VYDAVATEĽSTVE ŠAFÁRIKPRESS 

Členovia:

Vymenovaní v súlade s ust. čl. 3 ods. 4 Smernice č. 2/2021 o edičnej a vydavateľskej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach, č. j. REK00389/2021-UPA/5089 zo dňa 25.11.2021.

Predseda: 

Tajomníčka:  

Členovia:  
   

Činnosť Redakčnej rady UPJŠ   

Článok 5 SMERNICE č. 2/2021o edičnej a vydavateľskej činnosti na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach

  1. Redakčná rada UPJŠ metodicky riadi a procesne dbá na úroveň kvality monografií vydávaných vydavateľstvom ŠafárikPress.
  2. Redakčná rada UPJŠ dostane žiadosť autora o vydanie monografie, ak bola monografia na základe odporúčania edičných rád fakúlt zaradená do edičného plánu UPJŠ alebo po zaradení publikácie medzi mimoriadne schválené publikácie na vydanie v danom kalendárnom roku. 
  3. V žiadosti o vydanie monografie autor svojím podpisom deklaruje schválený zdroj/zdroje financovania (projekt/zdroje fakulty/pracoviska, sponzor a pod.) a výšku vyčlenenej sumy na realizáciu tlače/výroby vrátane schváleného zdroja financovania recenzného konania a iných nákladov súvisiacich s vydaním. 
  4. Redakčná rada UPJŠ následne na svojom zasadnutí navrhne a na najbližšom zasadnutí (ktoré sa môže uskutočniť aj dištančne, resp. mailovou komunikáciou) schváli vedeckého redaktora príslušnej monografie v zmysle článku 8 tejto smernice, spravidla z pracovníkov UPJŠ. Vedeckého redaktora monografie vymenuje na návrh Redakčnej rady UPJŠ predseda Redakčnej rady UPJŠ. 
  5. Vedecký redaktor navrhne Redakčnej rade UPJŠ prostredníctvom jej predsedu najmenej dvoch recenzentov monografie, ktorých po schválení Redakčnou radou UPJŠ vymenuje predseda Redakčnej rady UPJŠ a osloví ich na vypracovanie posudku.
  6. Bezprostredne po doručení posudkov vedecký redaktor podá Redakčnej rade UPJŠ správu o odporúčaní recenzentov a navrhne monografiu zamietnuť/zaslať autorovi na prepracovanie/prijať v aktuálnej podobe. Ak je to relevantné, zároveň určí autorovi termín dodania opraveného rukopisu primerane podľa množstva vyžadovaných úprav. Podľa závažnosti pripomienok recenzentov navrhne opätovné zaslanie rukopisu pôvodne osloveným recenzentom alebo môže navrhnúť aj ďalšieho recenzenta. Celý proces úpravy rukopisu sa môže zopakovať. Následne vedecký redaktor odporučí alebo neodporučí Redakčnej rade UPJŠ vydanie monografie.
  7. Redakčná rada UPJŠ má právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o publikovaní alebo nepublikovaní diela vo vydavateľstve ŠafárikPress. Zároveň rieši prípadné spory medzi autorom a vedeckým redaktorom alebo ďalšími zúčastnenými v procese schvaľovania publikácie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor/i žiadajúci vydať monografiu postupujú nasledovne: 1. vyplnia formulár Žiadosť o vydanie monografie a zašlú ho s rukopisom a prílohami podľa požiadaviek žiadosti Redakčnej rade UPJŠ na...

Povinnosť vydavateľa odovzdať slovenským knižniciam povinný výtlačok z každej publikácie je upravená Zákonom č. 265/2022 Z. z. o o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a...

Univerzitná predajňa kníh je umiestnená v budove Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Zákazníci tam môžu nájsť všetky dostupné publikácie vydané u nás a určené na predaj. Rovnako ako v e-shope...

Ak chce autor vydať dielo v tlačenej a zároveň elektronickej podobe, je potrebné dodať príslušnú dokumentáciu pre obidve formy publikovania zvlášť a podľa nižšie uvedených pokynov.

Rozhodnutie rektora č . 4/2022 na realizáciu i nštitucionálnej politiky pre otvorenú vedu na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jej súčastiach V zmysle ust. § 15 ods. 1 písm. m) zákona...

V rámci e-shopu http://unibook.upjs.sk poskytujeme možnosť nákupu odbornej literatúry slovenských a českých vydavateľov, ale hlavne kníh vydaných Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Pripravili sme pre autorov niekoľko inštrukcií, podľa vašich otázok a pripomienok. Ak budete postupovať podľa uvedených návodov, naša spolupráca bude úspešná.

DOI (Digital Object Identifier) je unikátny a trvalý identifikátor digitálneho objektu dostupného prostredníctvom internetových sietí. Podobne ako ISBN jednoznačne identifikuje tlačené knihy, tak...

Creative commons je licenčná schéma, ktorá umožňuje autorom licencovať svoje diela tak, aby ich ostatní mohli použiť bez toho, že by museli kontaktovať autora a vyžiadať si jeho súhlas na využitie,...